Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24. Iloe zoudt ge legstokjes van Fröbel dienstbaar kunnen niiiken aan liet aanvankelijk teekenonderricht?

25. Zwier en lansma geven in hunne methode een gelieel nieuwen weg aan voor 't aanv. teekenonderwijs. Zij laten |»rojecties teekenen van eenvoudige aan ile leerlingen bekende voorwerpen. Hoe denkt ge daarover?

2(>. Kan men liooge eischen stellen bij de beoordeeling?

'27. W <t»t zoudt ge verstaan onder phantasieteekenen inde laagste klassen?

2s. Hoe moet de houding van arm, hand en lichaam bij 't teekenen op de 1. s. zijn?

29. Welke is de gang bij 't teekenen van rechte lijnen? (lood-, waterpas- en schuine lijnen.)

30. Behandelt ge eerst de lood- of de horizontale lijn? Welke redenen hebt ge daarvoor?

31. \\ ilt ge gebruik maken van platen of van boeken met voorbeelden?

32. Zijn er aan 't gebruik van boekjes ook voordeelen verbonden ?

33. In welk speciaal geval zoudt ge boekjes prefereeren?

o4. Als ge platen verkiest boven boekjes, waarom dan?

Cieel duidelijk de redenen aan.

35. Hoe denkt ge over 't teekenen van voorbeelden on 't bord?

36. Als ge gebruik maakt van platen of boekjes, kunt ge dan het zwarte bord geheel missen?

37. Iloe behandelt ge in 't algemeen een motief van een plaat?

3S. Welke is de leergang?

39. Wilt ge, dat de onderwijzer, al besprekende, het voorbeeld behandelt en voorschetst, of moeten de leerlingen de hoofdvormen en verhoudingen zelf bepalen ?

40. W elke redenen kunt ge opgeven voor uwe keuze?

11. Als een motiet eens geteekend is en netjes afgewerkt,

hebt ge dan met dat voorbeeld geheel afgedaan?

42. Welke voordeelen zijn er aan het „uit het hoofd teekenen" verbonden ?

4b. Wat zoudt go uit het hoofd laten teekenen en in welke leerjaren zoudt ge u er mee bezig houden?

44. Wilt ge wandplaten aan den wand hangen ol niet? Zoo neen, waarom niet?

45. Hoe denkt ge over 't ophangen van sommige, dooide leerlingen vervaardigde tekeningen? Welke voordeelen zijn er aan verbonden? Ook schaduwzijden?

4G. W elke eisehen wilt ge stellen aan een serie wandplaten?

Sluiten