Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95. Bij 't teekcnen van vele (welke ?) voorbeelden moet ge vooral de aandacht vestigen op een symetrische as. Waarom ?

0(3. Laat ge eerst de rechter- of de linkerhelft teekenen ? En hoe doet ge dat? IJeeleinaal afwerken?

97. In de straks genoemde methode van Molkenboer komen vrij-gehogen lijnen voor op ruiten. Waarom is «lit af te keuren?

98. In dezelfde metli. komt een klimopblad op ruitjes voor. Welke is de groote fout, die in dit motief schuilt?

99. Wat is een vierpas? Zoek in <■ «'■ 11 of andere methode een voorbeeld.

100. Hoe laat ge in 't algemeen een vaasvorm teekenen? Waarop let ge al zoo ?

101. Wanneer laat ge teekenen met houtskool en /. wart k rijt?

102. Laat ge de leerlingen ook kleuren? Allen of enkelen b.v. tot belooning?

103. Zijn er ook bezwaren aan verbonden? Acht ge die van overwegend belang?

104. lloe laat ge een kwadraat teekcnen ?

105. Met welke lijn begint ge? En dan?

1G(>. lloe teekent ge een achthoek? <i, op een zijde l>, op een punt geplaatst?

107. Wilt ge zulk een figuur nader bespreken? (Eigenschappen.)

10S. Teeken een rechthoek. Als deze het teekcnvel voorstelt, hoe plaatst ge dan midden daarop een zeshoek ?

109. Kunt ge op meer dan één manier een zeshoek teekenen ?

110. Zwier en Jansma laten den vijfhoek op den cirkel volgen. Kunt ge de reden gissen?

111. Wilt ge een gelijk zij digen driehoek laten teekenen als meetk. tiguur of als vrij-motief?

112. Als ge een vijfhoek in een cirkel geteekend hebt, tracht dan eens een eenvoudig motief te ontwerpen.

113. Hoe laten anderen, b.v. Meenvaldt en Ilinse den vijfhoek teeken?

114. Welk bezwaar ziet ge hierin? Hoe zoudt gij den vijf li. teekenen ?

115. De leerling teekent voor 'teerst een ellips. Wat wilt ge er bij laten opmerken?

116. Acht ge het raadzaam om terstond over meer ellipsen te spreken? (verhouding lange en korte as?)

117. Met welke hulpmiddelen kunt ge een ellips construeeren ?

Sluiten