Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nos vero Florentius de Boechorst miles Balynus (3i)magnifici principis domini comitis Hollandie in terra Amstelredamensi in vbaterlandia (32) pretor scabini & consules oppidi Amstelredamensis, quia omnia vera sunt, & omnia in veritate acta cognossimus, prout prescripta sunt et enarrata. Idcirco memorata miracula digne ab omnibus fidelibus recolenda sub sigillo mei florentij de boechorst militis predicti una cum sigillo communi oppidi Amstelredam appensis presentibus ad noticiam universorum Christi fidelium deducimus in his scriptis Datum Anno Domini supra dicto feria quinta infra octavas paschae.

(De hr. PI. vertaalt):

„Wij nu, Floris van Boechorst, Ridder, Baljuw van den „mogenden Prins (33), Heer, Graaf van Holland, in den lande „van Amstel (34) en in Waterland, Schout, Schepenen en „Burgemeesters der stad Amstelredam, vermits alles waar is „en wij weten dat alles in waarheid geschied is, zooals het „boven beschreven en verhaald is, zoo brengen wij de gemelde .mirakelen, waardig om door alle geloovigen herdacht te „worden, door deze schriften ter kennis van alle Christen„geloovigen, onder het zegel van mij Floris van Boechorst, .Ridder, voornoemd, te amen met het gewoon zegel der stad „Amstelredam, aan dezen tegenwoordigen (brief,) aangehan„gen. Gegeven in het jaar des Heeren als boven (1345) (35) °P .donderdag in het octaaf van Paschen".

Wat is dat ? Bevestigt men, dat iets gebeurd is, zonder eerst te vertellen, wat er gebeurd is ? Het wondergeloof, waarin Floris van Boechorst, schout, schepenen en raden van Amsterdam in 1345 stellig met al hun tijdgenooten hebben gedeeld,

(31) 1. met PI. Balyvus.

(32) Daar wij moéten aannemen, dat de hr. PI- het ex. der Kon. Bib. goed gelezen Leeft, ligt de fout bij den drukker of waarschijn]ijker bij den tamensUller der succ cnarr\ w en vb zijn in't middeneeuwscli schrift moeilijk te onderscheiden.

(33) Den titel Piins liobben de graven van Holland nooit gevoerd; prhiceps (w(j komen op die titels terug) bot. hier vortt. (34) Er staat: in 't land van Amsterdam; wat mot hetzcli'do is- (:»ö) Dit jaartal voegt de hr. PI. in.

Sluiten