Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Marius de oorkonde hebben gekend, hoe komen zij dan, terwijl zij 't slot opnemen, het door dat slot bevestigde verhaal te vervangen, a. en c, door een hoofdstuk uit een kroniek, b. door een eveneens uit een kroniek geputten, maar voor ritueel gebruik gewijzigden tekst ?

Doch nemen wij ondanks dit alles aan, wat dan nog het aannemelijkste is, omdat wij er ten minste een volledige vertaling en een op den aanhef na volledig oorspronkelijk door verkrijgen : dat J. & L. aanhef en slot der oorkonde heeft weggelaten en den datum verminkt; en 't mirakelb. niet hem, maar de oork. vertaalt — wat krijgen wij dan ?

ie. een aanhef, zooals pauselijke bullen altijd en bisschoppelijke brieven dikwijls, maar schepen-acten nojit vertoonen: met een arenga, een algemeene beschouwing, die de beweegredenen tot het geven van 't betrokken stuk aanwijst.

2e. Een verhaal, dat onmogelijk veertien dagen na de gebeurtenis kan opgesteld zijn. Immers wij zagen, dat de 17e Maart in 1345 geen Dinsdag maar Woensdag was; kunnen zóó kort daarna getuigen, door de overheid ondervraagd, zich zóó hebben vergist? (40)

3e. Eene bevestiging, waarin met geen woord gezegd wordt, hoe de bevestigers aan hun wetenschap komen Nog honderd jaar later, toen de plechtige „waerheit" vrijwel in onbruik was geraakt, gaven schepenen van 's Hertogenbosch geene verklaring over een veel geringer en veel gemakkelijker te gelooven feit, n 1. dat iemand in de St Janskerk aldaar gedoopt en dus geboren poorter was — zonder met name personen aan te wijzen, die onder eede hadden verklaard dien doop te hebben bijgewoond (41).

Maar ten 4e en wat alles afdoet; de schout heet in den tekst der succ. eiiarr.: pretop^IjPover nu mijne ervaring reikt

(40) Do D. C. zegt wol is mki\-: in don nacht van Dinsdag op Woensdag; maar hier moot lijÉr schr. indien htf een oorkonde voor zich had, zich hebben vor^ist j^vant do dag bogon in de middeneouwen met zonsondergang, zoodat Dinsdagnacht — nacht v. Maand, op Dinsd.

(41) Schepenacten van 's Hertogenbosch on vrijdom, in 's Rijks oud archiot in Noordbrabant, pasbim.

Sluiten