Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

waard; in de branden n. 1., die 1421 en 1454 de kapel vernielden. Uit oorkonden door PI. aangehaald, blijkt: dat zij in 1415 niet in de Kapel, maar in de Oude Kerk bewaard werd, „denkelijk, omdat de Stede destijds in een vervallen toestand verkeerde", zegt Pluytn ; en ook dit blijkt uit die oorkonden zoo duidelijk mogelijk; maar hoe kon een drukbezochte bedevaartplaats in vervallen toestand geraken? En dat zij in 1426 hersteld was, blijkt niet; integendeel: heeft de vermeerderaar van Beka den vertaler niet blindweg nageschreven, dan werd de hostie nog na 1446 in de Oude kerk bewaard. Hiermede vervalt alvast het wonder van 1421, daar de Oude Kerk toen niet is verbrand. En die zelfde verm. Beka, de vernieling der Kapel vermeldende, zegt: daar dat Sacrament te rusten plach; zonder e'én woord over redding. En na den brand van 1454 schonk hertog Filips den Amsterdammers tien jaar lang 40 pond grooten 's jaars uit de opkomsten van Weerdenbroeck, als tegemoetkoming in de kosten van 't herstel hunner huizen en stadsmuren — zonder één woord van herstelling der Kapel, waaraan men toch allereerst zou gedacht hebben, ware er nu voor de derde maal op die plek zulk een wonder gebeurd.

De Kapel bestond in 1361. Bewijst dit, dat zij naar aanleiding van een wonder was gebouwd ?

Er was in 1368 een O. L. V. altaar. Wat bewijst dit voor een hostiewonder ?

Er was in 1361 een altaar van een kruisbroedersgilde. Blijkens ter Gouw (III2S3) waren dit geeselaars ; en met de dweperij der flagellanten, door de Kerk schuin aangezien en soms als ketterij bestreden, had de vereering der hostie niets te maken.

Er was in 149S (51) een gilde van sacramentzusteren (verg. bl. 27 de genezing van den blinde) Wat bewijst dit anders, dan dat er toen vrouwen waren, die aan het mirakel geloofden ?

De regeering verleende na 1399 (PI. 66) voorrechten aan de bedevaartgangers ter Heilige Stede. Wat bewijst dit anders, dan dat er toen bedevaartgangers kwamen ? en dat

(51) PI. voert ton minste geen oudere oorkonde aan. (blz 59).

É

Sluiten