Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten gevolge van een beroeps-ongeval (n.1. val door een openstaand luikl invalied geworden werkman, welke jaarlijks ± 1' 75U verdiende een kapitaal van f 12000 toegewezen.

Hiertegen wordt steeds de objectie gemaakt dat dit vonnis een alleenstaand is. Doch wat bewijst dit. O. i. ligt dit feit niet uitsluitend aan de gebrekkige bepalingen der wet, maar moet het veel meer aan een onverschillige, passieve houding van den arbeider toegeschreven worden. Hoe kunnen wij ons anders verklaren dat bij de ongevallen, welke nog onlangs te Amsterdam bij twee kort op elkaar gevolgde instortingen van verschillende huizen hebben plaats gehad, de werkman geen civiele actie heeft ingesteld. Immers niettegenstaande de gestrenge vorst liet de ondernemer voortbouwen met het bekende gevolg. Dit feit zal zeer zeker als onrechtmatige daad beschouwd moeten worden.

Een tweede mogelijkheid waarom een dusdanig vonnis in ons land tot de zeldzaamheden behoort, kan hierin gelegen zijn, dat de industrieelen, de werkgevers, zich bewust zijn van de hun opgelegde moreele verplichtingen om den in hunnen dienst gelaedeerden werkman schadeloos te stellen en dien plicht nakomen. De verschillende adressen tot de 2U Kamer gericht, geven hiervan de duidelijkste blijken.

De voornaamste reden zal intusschen wel hierin gelegen zijn, dat de werklieden in ons land zich hunner rechten minder bewust zijn en dus zelden gebruik maken van het verhaal, dat zij ook volgens de thans geldende wet in vele gevallen rechtens tegen den werkgever zouden kunnen doen gelden. Sinds de veiligheidswet van 20 Juli 1895 immers, zijn den werkgever verschillende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en dus ten bate der veiligheid van den werkman gegeven. Die voorschriften moet de werkgever nakomen en het lijdt geen twijfel of zelfs het geringste verzuim zou de volle civielrechtelijke aansprakelijkheid van den werkgever tengevolge hebben, ook volgens de thans geldende bepalingen.

Hiertegenover staat dat de werkman thans geen verhaal heeft op den werkgever in die gevallen, waarbij het ongeluk dooi' een toevallige oorzaak of door eigen schuld of nalatig-

Sluiten