Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zich afwijzen. Zelfs in landen waar wij het tegenovergestelde zien, waar monopolies aan de orde van den dag zijn, zooals b.v. in Frankrijk, heeft de wetgever op het laatste oogenblik de ongevallenwet geregeld zonder een dusdanig Staatsmonopolie. De Fransche Senaat was bevreesd voor de noodlottige consequenties eener Staatsinterventie op dit gebied.

Een zelfde oplossing heeft deze kwestie in Italië en in Engeland gevonden en het komt ons voor, dat in het bizonder het voorbeeld van het laatste den doorslag zou moeten geven, te meer daar het een bekend feit is, dat de Engelsclie werkman een ruimer bestaan, een betere welstand geniet dan welke arbeider ook.

In België heeft een wetsontwerp het staatsmonopolie beoogende en door den Directeur de 1'Offioe du Travail ingediend de proef niet kunnen doorstaan. Een van de industrieelen uitgaande oppositie heeft der Regeering zoo duidelijk te kennen gegeven dat er op eene meerderheid in de Kamers niet te rekenen viel, dat het wetsontwerp werd ingetrokken. Deze oppositie was wederom in het bizonder gekant tegen de monopoliseering der verzekering.

En met recht. Dr. Bödiker, de oud-president van het Deutsche Reichsversicheringsamt, zegt in zijn werk: Die Arbeiterversicherung in den Europaischen Staaten p. 19: „Karin dies nicht ohne Eingriif des Staats erreicht werden, „so muss ebenein solcher geschehen."

Hieruit blijkt duidelijk dat volgens het oordeel van een autoriteit, welken men waarlijk groote sympathie ten deze voor het particulier initiatief niet kan toeschrijven, de Staat eerst dan de verzekering in eigen beheer moet nemen, wanneer een andere oplossing der vraag niet mogelijk is.

Doch tot op heden is het bewijs hiervan voor ons land nog niet geleverd.

In Duitscliland is men dan ook eerst tot Staatsverzekering overgegaan, nadat gebleken was dat eene uitbreiding der Wettelijke aansprakelijkheid niet tot het doel leidde. *) Hetzelfde is voor Zwitserland f) het geval, waar

*) Haftpflichtgesetz 7 Juni 1871.

f) Fabrikengosetz 28 Marz 1877; Haftpflichtgesetz 25 Juni 1881.

Sluiten