Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opleveren voor de renten, die voor de loopende ongevallen noodig zijn, doch in praktijk is men in Oostenrijk juist tot liet tegenovergestelde resultaat gekomen. De slechte uitkomsten der Oostenrijksche territoriale kassen toonen tevens aan, dat de mathematische gegevens voor de berekening der premie bij ongevallen ten eenenmale ontbreken. De Regeering blijkt in do Memorie van Antwoord hetzelfde gevoelen toegedaan te zijn. Op pag. 19 toch lezen wij, dat „ware de Regeering in staat deze kosten op te geven, zij met de mededeeling daarvan niet zou gewacht hebben tot er in liet Voorloopig Verslag 0111 gevraagd werd."

Is het nu te verdedigen dat na het algemeen fiasco, dat de Oostenrijksche regeling gemaakt heeft, de Nederlandsche wetgever in den blinde rondtast en op deze basis eene Staatsregeling voorstelt?

Het is mogelijk dat het Duitsche systeem der Berufsgenossenschalten, die soortgelijke industrieën bij elkander neemt vooi Nederland niet zijn aanmerkelijk kleinere industrie, niet in aanmerking komen kan, maar hieruit kan men toch niet de conclusie trekken dat eene andere regeling dan de Oostenrijksche niet mogelijk is.

De Oostenrijksche ongevallenwet, waarvan men eene oplossing der sociale verhoudingen tusschen werkgever en werkman verwachtte, heeft aan deze verwachting niet voldaan. In Oostenrijk hebben zoowel de werklieden als de wei kgevers zicli er sterk tegen gekant. De werkgevers beklagen zich dat de eene industrie boven de andere wordt bevoordeeld, doordat de eene te hooge, de ander te lage premiën betaalt; de werklieden daarentegen verlangen een uitbreiding der verzekering. *)

Zooals wij opmerkten, heeft de ondervinding in Oostenrijk aangetoond de onmogelijkheid om met het premiestelsel dat kapitaal op te brengen, wat absoluut noodzakelijk is om de uitbetaling der renten voor altijd te waarborgen. Alle territoriale Anstalten toonen een te kort aan f) en de

*ï Oosten-. Versieh. Zeitung 25 November 1899 jaargang XXVI n"47.

+ Zie Bericht des Vorstandes der Arbeiter-Unfallversieherungsanstalt für Nieder <)esterrei« li in Wïen betretf'end die zur Bescitigung des BetriebsDeficites dienlichen Massnahmen 1896.

Sluiten