Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat blijft er echter van dit alles over, wanneer wij hierbij op het schitterend fiasco aller Oostenrijksche verzekeringskassen letten. Het premiestelsel is zooals wij aangetoond hebben, niet in de mogelijkheid om zekerheid te verschaffen voor de betaling der renten, tenzij de premie wederom aanmerkelijk verhoogd worde. Deze premieverhooging zal de industrieelen echter totaal konkurrenzunfahig maken en daardoor van zelf weer op de werklieden neerkomen.

Het komt ons voor niet geheel van belang ontbloot te zijn, hier een overzicht te geven van de kosten, die het Umlageverfahren of omslagstelsel van Duitschland der industrie oplegt. Hierbij moet evenwel in aanmerking genomen worden, dat dit stelsel het culminatiepunt nog niet bereikt heeft, zoodat Duitschland met jaarlijks meer stijgende lasten zal te kampen hebben.

Van 1885—1897 bedroegen de inkomsten der Unfallversicherung 613.81-4.084 Mark, de betaalde schadeloosstellingen 306.715.514 Mark, de administratiekosten 89.'248.0*26 Mark, der Krankenkassen resp. 1.415.481.073 Mark, 1.*208.590.r25 Mark, 76.709.093 Mark. *)

Een groot gedeelte dor door de Krankenkassen uitgegeven kapitalen, waaraan de arbeiders mede bijdragen, zou volgens het Nederlandsche systeem bovendien ten laste der ongevallenverzekering en dus van den werkgever komen.

Deze bijdragen kunnen wellicht door de Duitsche industrie gedragen worden, thans nu zij op zulk eenenreusachtigen vooruitgang kan wijzen, maar voor ons land met eene zoo kleine industrie kan het den genadeslag toebrengen. Duitschland zelf twijfelt of liet op den duur zal kunnen concurreeren met andere landen, die zijn stelsel niet overgenomen hebben. Het is daarom ook gereedelijk te begrijpen waarom Staten , die eenmaal den weg der Staatsverzekering hebben ingeslagen — waarvan uit praktische en voor een niet gering deel uit politieke overwegingen een teruggang onmogelijk is, — hun uiterste krachten inspannen om de andere landen te noodzaken eveneens dezen weg te betreden.

*) Zeitsclirift für Versicherungsweseii 31 Jan. 1900.

Sluiten