Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meest verschillende kanten aan de orde gesteld en in tal van geschriften behandeld zijn.

\ ergunt het mij voor enkele desbetreffende beschouwingen uwe aandacht te vragen, schoon ik, om teleurstelling te voorkomen, er aanstonds moet bijvoegen, dat gij van mij geene ontvouwing van nieuwe denkbeelden , geen ontdekking van tot nog toe verborgen gezichtspunten hebt te verwachten. Mocht gij deswegen geneigd zijn mij het ons kortelings in het geheugen teruggeroepen woord van Caki.vi.e toe te voegen: ,,als iemand spreekt is het toch zeker om eenig nieuw licht over een zaak te doen opgaan, waarom spreekt hij anders: , dan mag ik er misschien op wijzen dat niet onweerstaanbare eigen aandrift mij op deze plaats heeft doen komen om dit woord te spreken, maar zoo al niet de wet dan toch de nauwelijks minder imperatieve gewoonte. En wie met die verontschuldiging geen genoegen wenscht te nemen, die zal zich wellicht ontwapend gevoelen door de immers niet geheel onjuiste karakteristiek, die Mommsex eens van Universiteitsreden gaf:

Ewig sic/i neu erzeugend, nur ausnahmsweise ge lagert,

Einmal gehort toni beklatseht, und deinn auf immer vergessen.

I )e vraag is gesteld: mag geschiedenis wetenschap genoemd worden: \\ at meer is, die vraag is öf onvoorwaardelijk of voorwaardelijk ontkennend beantwoord.

Men heeft gezegd: wetenschap kan slechts gedefinieerd worden als een systeem van algemeene begrippen en algemeen geldende oordeelen; alleen een samenstel van wetten, waaraan de verschijnselen zonder uitzondering gehoorzamen, verdient den naam van wetenschap; het

Sluiten