Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonheid als de opbouwende en niet als de verwoestende; wetenschap, wier dienaren, bij onverdachte onpartijdigheid, toch niet neutraal staan tegenover de voorwerpen van onderzoek, want onpartijdigheid sluit de voorkeur niet buiten; liij, de student, zal zich eigen maken dien diepgaanden eerbied voor de waarheid, die haar houden wil van vreemde smetten vrij en die hem brenst

° n

tot die zuiver wetenschappelijke methode, waarvan ook de theoloog alleen heil verwachten kan. Moge in de komende jaren ook mijn onderwijs mijnen leerlingen toonen, dat Scholten recht had met zijn woord, «dat hoe onbeschroomder wij ons wetenschappelijk oordeel, Gods gave, gebruiken, Hij te schóoner op 't einde zijne waarheid voor ons lichten doet".

Doch behalve voor het wetenschappelijk leven van den a.s. voorganger der gemeente, moet het kerkelijk hooger onderwijs ook voor zijne karaktervorming van beteekenis zijn. Ik noemde daareven Scholten. Van Kuenen, wiens licht geglansd heeft naast het zijne, de wijze naast den profeet, twee vaders in Israël, wier namen wij in eerbiedigheid noemen, van Kuenen heeft een zijner leerlingen, Groenewegen, getuigd: dat hij //het resultaat van streng wetenschappelijk denken door warme, persoonlijke getuigenis aan de harten aanbeval". Zietdaar eene eigenschap van den onvergetelijken meester, waardig om als ideaal ook bij 't kerkelijk hooger onderwijs te worden nagejaagd! En de stof leent er zich toe uitermate. Wat kan veredelender op karakters werken

Sluiten