Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de geschiedenis der Joden in Nederland raakt die der gereformeerde kerk in velerlei opzicht, terwijl de invloed, door Spinoza op liet denken van tallooze zonen der Hervorming geoefend, en de strijd tegen werkelijk ol gewaand Spinozisme altijd een belangrijk pnnt van onderzoek zullen uitmaken.

De Eglise Wallonne noem ik natuurlijk niet, omdat zij een deel der publieke kerk uitmaakt, zij het ook, sinds i:>78, met afzonderlijke administratie. Maar de geschiedenis der Waldenzen, wier gruwzaam, eeuwenlang lijden misschien de zwaarste schuld is, die op de Roomsche kerk drukt, moet, met die der Hugenoten hunne plaats vinden binnen de grenzen van ons vak. gelijk ook de historie der Gereformeerden, buiten het vaderland, verspreid of in gemeenten gevestigd, gastvrij in den breeden kring van ons onderzoek wordt opgenomen.

Genoeg! Slechts om de korte herinnering is liet mij te doen. Met al wat zij omvat wordt de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk soms ten naastenbij «Geschiedenis des Christendoms in Nederland". En dan, in die drie woorden, welk eene wijde en schoone wereld strekt zich uit voor onzen begeerigen blik! Aan hare verste grenzen staat het Kruis, door Iersche apostelen geplant in heilige woudschemering onder gewijde Wodans-eiken; zij is de wereld des Christendoms in tal zijner openbaringen en vormen en met de schoonste zijner geestelijke stroomingen; en dat zij is

Sluiten