Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier leerstukken mogen ook nog aan zijne vroomheid uitdrukking en vorm geven, gelijk zonder twijfel het geval zal zijn, van andere moge hij het gebrekkige, het onware erkennen, omdat godsdienst in al zijne volheid nooit in, hoe scherpzinnig ook, een dogma kan worden gekristalliseerd, altijd zal hij ze in oorsprong en karakter met liefde en onpartijdig kunnen navorschen, en geen gevaar loopen, dat hij uit vrees voor de vastheid van zijn eigen geloof, historie of waarheid verkrachten zal. En vooral zal deze belangwekkende studie hem leercn, dat de oude formules niet dan tot schade van de geestelijke ontwikkeling van een volk onveranderd op een later geslacht kunnen worden overgeplant, maar dat zij dikwijls naar de letter moeten worden gedood, opdat de geest, welke er in ligt opgesloten, ruimte ontvange en zich openbare in de denkvormen van het heden.

Van hoe groot belang intusschen de beoefening van de gereformeerde leer voor de vorming van den aanstaanden Evangeliedienaar zijn moge, er zijn andere onderwerpen, die mede zijne aandacht verdienen. Daar zijn de uitwendige lotgevallen der kerk. Uit de bronnen (maar dit is bij hooger onderwijs niet noodig te zeggen) moet worden onderzocht, hoe zij voortkwam uit de hervorming, hoe zij uit de gemeenten geboren werd, opwies onder den druk der zware tijden van beroerten, zich inrichtte en met den Staat haren strijd voerde om zelf regeering en kerkorde, hoe zij was ingedeeld, naar buiten optrad,

Sluiten