Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook zwaarder eischen stelde en zóó ten slotte niet tot schrijven gekomen is? ') Er is iets zeer aantrekkelijks in, om, terwijl liet onderzoek nog niet op elk punt gesloten is (wat nooit 't geval zijn zal), zich te gorden met moed en, gevende wat te geven is, l>.v. te schrijven eene «Geschiedenis van het Nederlandsche volk", zooals in deze stad thans geschiedt. In den tempel der historie kunnen niet ontbreken de speurders ook der kleinste bizonderheden, maar mogen er altijd gevonden worden die historici, die de uitkomsten vaststellen, het licht der waarheid voor ons doen schijnen, een persoon oi' een gansch tijdperk in zijne beteekenis ons leeren kennen, het verband aanwijzen tusschen wat was en wat is, de wetten toonen, die den groei, de verandering beheerschen en aldus het van alle kanten verzamelde materiaal gebruiken tot de schepping van werken, die voor den tijdgenoot het standpunt der wetenschap aanwijzen en door 't nageslacht worden geroemd.

Met een enkel woord herinner ik aan het onderzoek naar de predikkunde, de catechese, de liturgie en hare historie, ook naar de opleiding der predikanten, hun maatschappelijk leven en wat daarmee samenhangt. Er is in de laatste jaren op dit gebied zeer veel gedaan, maar er blijft nog te onderzoeken overig en ik vermoed, dat o. a. schrijvers van academische proefschriften op

1) Gelukkig hebben wij thans Reitsma's handboek.

Sluiten