Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit gebied nog menigen lauwer plukken zullen. Want hier behoort tlmis de beoefening onzer liturgische geschriften, hunne wording en hun karakter; de bestudeering onzer catechetische letterkunde en van de methoden van onderwijs; het onderzoek naar de Evangelie-vei kondiging, de stol dei' prediking en wat daartoe behoorde. De theologen kunnen hier dankbaar gebruik maken van arbeid op verwant terrein, zooals van dr. L). C. Iimsergen, die schreef over een stichtelijk middeleeuwsch werk als «Des Coninx Summe", een handboek der catechese '), of van dr. de Yooys' «Middelnederlandsche exempelen"; terwijl een proefschrift als van dr. A. Tkoelstra, over den toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw, heiinnert aan den eisch, otn het gereformeerde godsdienstonderwijs te zien in verband met het katholieke, dat er aan voorafging.

O O

Te dezer plaatse moot worden melding gemaakt van de betrekking, waarin de Hervormde Kerk stond tot het volksleven. liet is bekend, dat zij, voor zoover als zij vermocht, is opgetreden als tucht meesteres der ruwe, onbesnoeide schare. Wel zag zij dikwijls wereldsche lichtzinnigheid en boosheid, waar niet anders was als de oversehuimende levenslust van een gezond en krachti»

- Ö

volk; ook heeft zij, tot onze smart, vele oude gebruiken,

A. w. j). 99. Literatuur bij Sepp, liibl. p. 295 v.v.

Sluiten