Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dag, de werken der afzonderlijke hoogleeraren, de handboeken door enkelen te zamen opgesteld, zooals de //Synopsis purioris theologke" van Wal.f.us, Rivetus, Thysius en Polyander, doen ons voortrefïelijk de methode en de resultaten der toenmalige theologie kennen. Welk een goed en aantrekkelijk werk zou het zijn een onderzoek in te stellen naar de wetenschappelijke beginselen en opvattingen onzer oude kerkhistorici, Baudartius , Wttenbogaert, Trigi.and, G. Brandt , Geriies tot aan Ypey en Dermout toe, waarbij van reeds bestaanden arbeid zou kunnen worden gebruik gemaakt. ')

Het laatste, wat in dit verband moet worden genoemd, schijnt mij in 't bijzonder uwe aandacht waardig. De geschiedenis van de Nederlandsche Hervormde Kerk moet zeer bepaald ook wezen eene geschiedenis der vroomheid, een onderzoek naar het vrome leven der vaderen. Op eene bekende bladzijde der GilTord-lezingen heeft Tif.i.e vroomheid het wezen van den godsdienst genoemd. 2) Hij geeft van dat woord geene nadere verklaring, dan dat vroomheid is eene reine, eerbiedige gezindheid, maar als tegenstelling van leer of kultus of kerk is het duidelijk genoeg, dat vroomheid is het

1) Zoo wijdt (Ir. H. "NV. ter Haar in zijn proefschrift over Jacobus Trigi.and, hoofdstuk IV aan «Trigi.and als geschiedschrijver" en schreef dr. (r. M. C. Loeff over wl)e Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geerardt liranijt", 1SG4.

2) 11, 16? v.v.

Sluiten