Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats over «De geschiedenis van het godsdienstig-zedelijk leven en in 1!KX) herdacht de toenmalige rector magnificus der Amsterdamsche hoogeschool, dr. S. Cramer, den dies natalis zijner universiteit met eene rede over «De Godsvrucht, voorwerp van historisch onderzoek" 1). De uitgave, door deze beide historici bij Martinus Nijiioff voorbereid, van de oudste geschriften der Hervormingsgezinden zal voor deze strooming in onze wetenschap zeer vruchtdragend zijn. Want daaronder bevinden zich ook «die stichtelijke boekjes, waarin zij op gronden, die toen nieuw schenen, in woorden, die men nooit gehoord had, getracht hebben godsvrucht aan te kweeken, te troosten, tot verbetering te brengen." Het is verblijdend, dat aan ons onderzoek deze weggewezen wordt, en ik wil daaraan van harte medewerken. Om het innerlijk godsdienstig leven der voorgeslachten hier te lande zij het den beoefenaar van het vaderlandsch Christendom te doen. Onderzoekt dogmatiek en confessies, beoefent de kerkinrichting, de liturgie, de tucht, de godgeleerde wetenschap der vaderen — maar bovenal nadert tot hunne vroomheid en, zooals een kind, dat plotseling onder de struiken een broedenden vogel op zijn nest ontdekt, nu behoedzaam de bladeren wegschuift en zachtjes de takken terugbuigt, om liet dier niet te verschrikken en heimelijk een blik te kunnen werpen

1) Verg. ook een artikel van A. S. E. Tai.ma over «Reformatie en christelijke religie" in Theol. Studiën 1902, p. 109 v.v.

Sluiten