Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deze wonderbare wereld '), desgelijks onderzoekt, schroomvallig en eerbiedig al wat gij vindt aan uitingen van vroomheid, die naast de leer en naast den kultus heeft gebloeid. Met is een moeilijke arbeid, want vroomheid gaat schuil naar haren aard, zij schuwt de hoeken der straten en het marktgewoel, zij wil uit hare verborgenheid maar zeer ongaarne in 't licht treden, ja weigert vaak ganschelijk, gelijk de koningin Wasti, om «hare schoonheid aan de volken en vorsten te toonen". Het is ook een teêr en een kiescb werk, want wie niet zeer sympathiek kan medevoelen met dit verborgen leven van aanbidding, vertrouwen en zondebesef, zal aan zijne schoonste uitingen voorbijgaan. Maar het is een noodig en een goed werk om uit kloosterliederen en legenden, uit sermoenen en exempelen, uit de Imitatio en uit de Bijeneorf, uit geuzenzangen en martelaarsboeken, uit de apologie van Prins Willem en uit tractaatjes en vlugschriften voor de menigte, uit Camphuysen en Jan Luykkn en Lodenstf.in, uit voor de hand liggende en verder verwijderde bronnen, liet beeld te teekenen dier vroomheid, die zich in elke eeuw vertoont in de vormen van haren tijd, maar naar haar wezen zichzelve overal gelijk blijft.

Het zal daarbij van bizonder belang zijn oog te

1) Het beeld naar Biiüd. Grimm in de voorrede der Deutsche Sagen. Zij passen liet toe op sprookjes. Vergel. Jac. Grimm «I). M*. vorr. S. XI: «Die volkssage will alter mit keusclier hand gelesen und gel)roehen sein", wat ook van de vroomheid geldt.

3

Sluiten