Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar ik arbeidde, Kwadijk, Dockum en Assen, heb ik ook wel hare schaduwzijden gezien, maar de lusten waren veel overvloediger dan de lasten. Zoodat, waar ik tot de praktische bediening zal opleiden, ik zal kunnen spreken uit eene dankbare ervaring. Dus ben ik niet zonder hoop, dat ik iets zal kunnen zijn ook voor hen, die mij in ons kerkelijk Kanaiin wat meer naar rechts of ook wat meer naar links zouden wenschen. Gelukkig, niet al wat wij vreezen gebeurt ook, en, gelijk ik geloof in vroomheid en christelijken ernst onder velerlei begrip en vorm van denken, en begeerig ben om den band der gemeenschap te zoeken ook met wie anders denken en voelen, zoo heb ik goeden moed, dat mijn christendom zal meevallen aan wie met mijne wetenschap en mijne levensbeschouwing geen vrede hebben. Gelooft, mijne heeren, in de zuiverheid van mijn bedoelen, in mijn verlangen om te arbeiden aan den opbouw van een welgevestigd, krachtig godsdienstig leven in onze toekomstige predikanten. Tot dien arbeid sterke mij God almachtig!

Hoogedelachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit! Weest oprecht gedankt voor de gastvrijheid, waarmede gij mii bi dit uur hebt ontvangen en voor uwe tegenwoordigheid te dezer plaatse. Al ben ik niet rechtstreeks verbonden aan de Moogeschool, waaraan Gij uwe zorgen wijdt, toch treed ik tot haar in eene nauwe betrekking. Ik ben opgevoed in bewondering voor haar alouden roem en glorie en mocht twee jaren haar leerling

•' o

zijn. Vergunt mij, dat ik mij aanbevele in uwe belang-

Sluiten