Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierop volgen de Resolutiën van Curatoren, 1621—1803, 15 deelen. Zij zijn genummerd 1—15, en dus blijkbaar als een nieuwe serie beschouwd.

Gedeeltelijk van gelijken inhoud, doch vaak uitvoeriger en vooral voor de inwendige geschiedenis van de Universiteit en d,e Universiteits-instellingen van belang zijn de volgende stukken, n°. 5—12:

5. Dachbouck van Jan van Hout, Nov. 1580—Juni

1594.

Grootendeels eigenhandig, met twee alphabetische registers, 3 deelen. „Dachbouck omme daerinne alle lopende zaecken de Universiteyt beroerende aen te scrifven, begonst naer Martini LXXX boven XVC'. Het vervolg hierop is het:

6. Universiteytsregister, Juli 1594—Juli 1595. Door een klerk geschreven, met enkele aanteekeningen van Van Hout. Met alfab. register. 2 deelen. ,,Twede register van allerleye voorvallende zaicken de Universiteyt angaende, alsoe goetgevonden es, dat van tgunt tCollegie der Theologie angaet (dair van de besongien tot noch toe in een bouc gestelt zyn) van nu voorts een bouc in 't bysonder sal werden gehouden, begonst in de maent van Julio 1594." (Zie n°. 48). Vervolgd door n°. 8.

7. R e g i s t e r op de twee voorgaande boeken. 1 deel. „Register off Tafel van 't daechlicx gehandelde in de saecken der Universiteyt, 't samengetrocken uyt vyer verscheyde boucken,

te weten eerst uyt 't bouck genaempt ten tweede uyt

't bouck genaempt Dachbouck A (n°. 5), ten derde uyt 'tUniversiteytsregister B (n°. 6), en ten vierde uyt codice IX twelck Vulcanius gehouden heeft (n°. 76 dl. VIII).

De naam van het eerste boek is niet ingevuld, en er zijn ook geen plaatsen uit dit boek in het register zelf opgenomen, zoodat ik niet weet welk boek bedoeld is.

8. V e r b a e 1 gehouden van saecken aengaende de Universiteyt 24 Juli 1595—8 Febr. 1596. Met alfabetisch register. 1 deel.

9. Register rakende de Universiteyt; begonst 9 Febr. 1596—8 Mei 1618. Grootendeels van de hand van den secretaris Nic. van Zeyst. Met alfab. register. 1 deel.

10. Notulen van Jan van Hout, 7 Nov. 1594—einde

1595, waarnaar door een klerk de registers van de Universiteit

Sluiten