Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Jacoba van der Woude, weduwe van Gijsbert Albert van Raaphorst j) begunstigd met het pastoorschap van Jakobswoude, een dorp gelegen in den Vierambachtspolder (vóór de vervening aan den weg van Rijnzaterwoude naar Oudshoorn).

De overlevering zegt, dat Pieter Gabriël op zijn reis van Amsterdam naar Delft in het jaar 15G6 in de kerk te Jakobswoude heeft gepredikt.s) Volgens anderen trad 3) Jan Arendsz van Alkmaar aldaar op.

Er zijn er, die rneenen, dat niet Jan de Rakker te Jakobswoude pastoor is geweest, maar Nicolaas Simonsz tijdens den Gentschen vrede in 1576. *) Deze kwam volgens de lijst van predikanten in de consistorie der Luthersche kerk in 1579 als predikant en aanhanger der Gereformeerde religie naar Woerden, waar hij reeds in het volgende jaar overleed.

Het is zeer wel mogelijk, dat van Jakobswoude de zuivere kennis der waarheid is overgebracht naar Rijnzaterwoude, alwaar de parochianen elkander, als weer en wegen het niet verhinderden, geregeld des Zondags ontmoetten. Niet onwaarschijnlijk is het, dat deze of gene naar de Gereformeerde prediking heeft geluisterd en van hetgeen hij gehoord had, mededeeling deed aan degenen, die met hem naar huis wandelden. Zoo laat het zich verklaren, dat het zaad der reformatie, al is het dan spaarzamelijk, ook naar Alkemade werd overgebracht.

Alkemade heeft gedeeld in de gevolgen van de groote gebeurtenissen, welke in het laatst der lGde eeuw op staatkundig en kerkelijk gebied plaatsgrepen. Moelanger hoe meer werkte de reformatie door. De Gereformeerde religie had ijverige predikers en vond steeds meer aan-

*) De Hoop Scheffer. Kerkhervorming. Dl. 2 bl. 364.

2) De groote weg van Amsterdam liep »door de Veer.en* d.i. langs den tegenwoordigen Hecrenweg ongeveer.

3) Zie H. Roodhuijzün Jr., Kalender v. d. Prot. in Nederland onder leiding van W. Moll. Jrg. 1857 bl. 156. Noot.

4) Zie O. C. v. Hemessen Sr. Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Bl. 40.

Sluiten