Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangers. In 1576 was er reeds zulk eene groote verandering gekomen, dat op den 15den April van dat jaar door de Staten van Holland en Zeeland de Gereformeerde religie kon verklaard worden te zijn de staatsgodsdienst.

Volgens dit besluit werd de uitoefening van alle andere godsdiensten verboden, zoowel de Luthersche als de Roomsche. Geen enkele godsdienst behalve de Gereformeerde mocht althans in het openbaar worden uitgeoefend en alle Staatsambtenaren moesten de officieele Gereformeerde belijdenis zijn toegedaan. Alle kerkgebouwen werden gesloten voor de aanhangers van de mis en opengesteld voor de zuivere prediking van Gods Woord. Alle priesters werden, voor zoover zij niet met de reformatie wilden medegaan, eenvoudig afgezet en vervallen verklaard van hun rechten. Zij moesten overal een goed heenkomen zoeken en hadden nu op hun beurt de vervolging te vreezen.

Hoe het met deze reformatie op sommige plaatsen toeging, blijkt uit het geval met den pastoor van Hoogmade, die een tijd lang aan de Kaag, aan de westzijde van Alkemade, dienst deed en daar 's middags in het zwart optrad, nadat hij 's morgens in het wit te Hoogmade had gestaan, d.w.z. 's middags predikte hij de Gereformeerde leer als predikant en 's morgens bediende hij als priester de mis.

De pastoor van Rijnzaterwoude, aan wiens herderlijke zorgen het oostelijk deel van Alkemade was toevertrouwd, geleek op dien tweetongigen pastoor van Hoogmade niet. Hij bleef waarschijnlijk Roomsch en verdween van het tooneel. Van zijn geschiedenis is ons niets bekend, doch uit zijn vasthoudendheid en zijn invloed, die tot navolging bij zijn trouwe kudde noopte, laat zich misschien verklaren, dat bijna allen in de meer afgelegen deelen van Alkemade het voorbeeld van den herder volgden en Roomsch bleven tot op dezen dag.

De eerste predikant van Rijnzaterwoude was ^Johannes

') De naamlijst van predikanten in de Herv. Kerk te Rijnzaterwoude vermeldt het jaartal 1573 bovenaan. Daaronder staat de naam van Jon. Snoeckaart met

Sluiten