Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan bij den nieuwen toestand aan de Oudewetering.

De begeerde en noodige approbatie van den ambachtsheer liet niet lang op zich wachten. De beroepsbrief werd zoo spoedig mogelijk aan hem ter hand gesteld en reeds vijf dagen later schreef hij op den rand, syn edelheyts approbatie:

Den Heer van Alckomade, gesien hebbende, het bovenstaend beroep, heeft hetselve geapprobeert, gelyck syn Edele 't selve approbeert by deese.

Actum op den huyze van J) Meerenburgh den 13 maert 1656.

Aelbr. van Wassenaer.

In kerkelijken en politieken zin was nu het beroep in orde. Onmiddelijk werd het aan den beroepene opgezonden en ook deze liet. niet lang op zijne beslissing wachten. Hij nam het onmiddellijk aan, en slechts vijf dagen na de approbatie, op den 18 Maart d. a. v. werd hij reeds door de classis peremptoir geëxamineerd. Blijkbaar was dus alles van te voren voorbereid. Geen dag ging verloren.

Het was de gewoonte in die dagen, dat iedere predikant op zijn beurt het geheele examen afnam en dan daarna als bevestiger optrad, tenzij dit op verzoek werd overgedragen aan een ander. De reeds vroeger genoemde predikant van Zevenhoven, Tiiaddeus Landman, was naar toerbeurt examinator. Het examen liep naar wensch af, en een drietal weken later, op 9 April 1656, trad

*) Het huis Meerenburg was een oud adellijk huis in Rijnland, prov. Z.-Holland, 2,/j uur ten noorden van Leiden en il/2 uur ten oosten van Noordwijk onder de gemeente Lisse, tusschen den Gerrit-Avaweg, het Leidsche meer, het dorp Lisse en den Heerenwcg. Het is gebouwd in 1638 door Jhr. Albrecht van Wassenaer, Heer van Alkemade. Dit huis had het recht van visscherij uit het meer tot aan de Lisserbrug. Het had een schoone en lommerrijke plantage, ruim uitzicht over het meer, over de omgelegen landen en de konijnenrijke duinen.

Achtereenvolgens is het bewoond, in 1666, door den oudsten zoon van bovengenoemden Albrecht n.1. üerard en na diens dood door zijn oudsten zoon Thomas Walrave, allen Heeren van Alkemade. Het is gesloopt met de verdere gebouwen in 1798. De grond behoorde in 1846 aan den Heer I. C. Termink te Lisse.

v. d. Aa. Aardr. Woordenboek i. v.

Sluiten