Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de naeme Godts gedanckt en de gemeijnte in vrede gescheijden.«

Op de volgende rustdagen werden de namen dezer verkoren broeders «geproclameerde om te hooren of iemand iets tegen hen zoude hebben in leer of leven. Niemand verscheen echter. Deze twee mannen, die van het begin af voorop waren gegaan, droegen aller achting en toegenegenheid weg. Op den 5 Juni 1656 zijn zij daarop in hun

ambt bevestigd.

Diakenen werden nog niet gekozen. Het kan zijn, dat er geen armen waren, maar ook kan het wezen, dat men de armenverzorging overliet aan het burgerlijk bestuur. In *) Woubrugge zijn de eerste diakenen pas gekozen in 1852, alhoewel die kerk ouder is dan die van de Wetering.

Reeds is gezegd, dat de gemeente ook geen eigen kerkgebouw bezat, waarom vroeger gesproken werd van een plaats van samenkomst. De opgave in de woordenboeken over de stichting van het kerkgebouw is evenmin te vertrouwen als die aangaande het ontstaan der gemeente. Van der Aa zegt in het Aardrijkskundig Woordenboek, dat het gesticht werd in 1653. Uit hetgeen hierboven gezegd is, volgt reeds, dat dit niet waar kan wezen, want de gemeente kreeg eerst verlof zich te formeeren in

1655, twee jaren later.

Uit een contract, hetwelk in afschrift gevonden wordt in het2) Schoolboek van Oudewetering in het archief der burgerlijke gemeente van Alkemade, blijkt onwedersprekelijk, dat de Gereformeerden in de eerste jaren hun godsdienstige samenkomsten niet hielden in een kerkgebouw, maar in het schoolgebouw. Dat schoolhuis stond onder beheer van een bestuur, hetwelk toentertijd geheel uit Gereformeerden bestond. Dezen stelden het schoolgebouw open voor de vergaderingen der kerk.

Niet alle Oudeweteringers verheugden zich over de

1) Boekzaal der Gel. Wereld. Jaargang 1852.

-) 2de Register der iaarlijksche rekeningen wegens de buurschoole aan de Oudeweteringe onder Alkemade. Archief No. 126. Deze „geaulbentiseerde copye is van 2 Dec. 1737-

Sluiten