Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboorte der Gereformeerde kerk. Nog veel minder was het naar aller genoegen, dat een gebouw gebruikt werd waarvan de kosten van onderhoud door allen, van welken godsdienst ook, moesten worden gedragen. Er waren vele en machtige tegenstanders, n.1. de Remonstranten, die hier reeds een eigen kerkgebouw bezaten, en de RoomschKatholieken.

Deze twee groepen verbonden zich. Gezamenlijk weigerden zij de betaling van den Hoofdelijken Omslag voor het Schoolhuis.

Gelukkig duurde de twist niet lang. Op den 31'ten Augustus 1657, ruim anderhalf jaar na de kerkstichting, sloten de kijvende partijen een compromis, eene overeenkomst. Dit verdrag werd 27 September 1057 bekrachtigd door den scheidsrechter, Dirk van Heussen, die daartoe was aangesteld door den Hooged. geb. lieer Robbert de Coutereau, Heer van Westmale, Soureelle enz. als behoud-oom en voogd van den minderjarigen ambachtsheer, Jonkheer Gerard van Wassenaer, lieer van Alkemade, wiens vader Albrecht in 1656 overleden was.

De Gereformeerde regenten der buurtschool waren de ons reeds bekende Abraham Pieters Groenintwout, tevens ouderling, en Claas Jansze Craneveld.

De protesteerenden werden vertegenwoordigd door Wouter Isbrandts, houtkooper, en Jacob Cornelisse Spruyt «voor haar zeiven en in deezen vervangende en haar sterkmakende voor haar consorten het meerendeel van de Inwoonders der voors. Plaatse.«

Nadat Mr. van Heussen beide partijen »in hare Allegatiën »ende defensiën gehoord, mitsgaders gezien ende gevisiteerd hadde, de stukken en de bescheijen onder (hem) »gelevert,« deed hij uitspraak. Daaraan ontleenen wij het volgende: »Eijndelijk en ten laatsten, dat de Gereformeerden Bgebuuren der voors. plaatse liet voors. school tot haren «godsdienst zullen mogen gebriiijken alleenlijk den tijd »van twee eerstkomende Jaren 't zedert date van dezen,

Sluiten