Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«of te zoveel langer het den voorn. Heere van Westmale, »ofte die denzelve in de minderjarigheijd van den gen. »Heere van Alkemade zal representeren, ofte bij zijn «WelEd. meerderjarigheid zijn WelEd. alsdan oorbaar, »ende dienstig dunken zal, mits dat zijluijden alle de »onkosten, die dienaangaande zullen worden vereijscht «alleen zullen doen en dragen, ende dit alles opdat de «voors. Gereformeerden binnen dezelve tijd hun zullen «moogen voorzien van een ander bequame geleegentheijd, «die zijluijden tot het pleegen van haren godsdienst zouden «mogen gebruijken, zonder nogtans de andere geburen, «daarover eenigzints lastig te vallen, ofte eenige kos<en «dienaangaande aan te doen, en in cas zijluijden binnen »den voors. tijd haar van geen ander plaatzen en hadden «voorzien, ende van resolutie wierden het voors. school «in 't geheel en voor altijds aan haar te nemen zal «haarluijden 't zelve vrijstaan te doen, met advies van «den voorn. Heere van Alkemade ofte die zijn WelEd. «gedurende zijn minderjarigheijd Representeren zoude «mogen, mits alsdan aan de gemeene geburen van de «Oudewateringe voors. betalende, ende Restituerende alle «zoodanige Penningen, als het voors. school heeft gekost, «ende als tot onderhoudinge van hetzelve 't zedert den «tijd, dat het voorsch. school tot den Godsdienst van de «Gereformeerden gebruykt is geweest, gecontribueerd is, «welke penningen bij de voors. gemeene geburen tot al «zulke zaken zullen werden geëmployeerd als den voor«noemde Heere van Alkemade ofte desselfs voogd in zijne «voors. minderjarigheyd bevinden zullen dienstig te weezen, «ende zullen voorts de voors. gereformeerde alle de nader«hand te doene onkosten zelfs alleen doen en dragen...«

Uit deze uitspraak volgt, dat de Gereformeerden geen eigen kerkgebouw bezaten. Uit de rekeningen der Herv. Kerk blijkt, dat men in 1685 begonnen is met steenen te varen voor een nieuw kerkgebouw. In 1691

Sluiten