Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Altijd moest een kerkmeester van Leimuiden woonachtig zijn in Alkemade. De rekening en verantwoording moest door Leimuiden altijd geschieden ten overstaan van den )

Schout van Alkemade.

Ook bleef de oostzijde van de Oudewetering, langs den Heiligen Geestpolder, welke burgerlijk voor het grootste deel tot Leimuiden behoort, bij de nieuw gevormde kerk. Deze polder werd drooggemaakt ingevolge Octrooij van de Staten van Holland van 16 April 1069.

Door den eersten predikant der gemeente Ds. Willem of in het Latijn Guiliklmus van Hattem is terstond een »Kercken Boeckc aangelegd. Z.Eerw. schijnt tweemaal begonnen te zijn; op de eerste bladzijde schreef hij bovenaan. Ons beginsel zij in de name des Heeren; bovenaan op de tweede bladzijde staat: Immanuel, waarop bijna letterlijk

hetzelfde volgt.

Achter in dit »Kercken-Boeck« werden registers gemaakt. Daaruit blijkt dat de gemeente bestond uit 40 belijdende leden.

Verder blijkt daaruit, dat de gemeente zich in een langzamen groei mocht verheugen.

Steeds werd opgeteekend tusschen de handelingen des kerkeraads in, wanneer de avondmaalsviering plaats had. Reeds op den Zondag volgende op zijn intrede, op 10 April, op het Paaschfeest mocht de gemeente de eerste avondmaalsviering in haar midden zien. Op den 10den Juli werd het eerste huwelijk bevestigd en op 3 Sept. ontving het eerste kind het teeken en zegel van het verbond der genade.

Het eerste woord, hetwelk hier door den eersten dienaar des Woords in het midden der gemeente is neergelegd, blijve steeds een waarschuwing en prikkel om de palen die de vaderen gezet hebben, niet te verzetten. »Als er geene profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.« (Spr. 29 . 18).

i) Deze bepaling gold ook voor Sassenheim ten opzichte van de Kaag.

Sluiten