Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaam zijn, dat alles en zooveel meer ligt in dezelfde lijn. Ook zou ik durven aanbevelen de invoering van het klasseboek, dat op geen enkele Duitsche school gemist wordt, zijnde een soort agenda, steeds in de klas aanwezig, en waarin iedere leeraar aan het einde van ieder lesuur behalve zijn naamteekening inschrijft wat hij behandeld en wat hij opgegeven heeft, uit welke klassenboeken dan meestal nog wekelijksche of maandelijksche overzichten der behandelde leerstof worden samengesteld. Maar vooral zou ik willen, dat de leeraren elkander op de leerarenvergadering regelmatig op de hoogte hielden van hun onderwijs en met elkander afspraken, wat zij in de eerstvolgende week of weken zullen behandelen. Die malle geheimzinnigheid, waarmede ten onzent de leeraren tegenover hun collega's zoo vaak hun onderwijs hullen, is nergens goed voor, dan om van de school iets te maken, dat, zooals de gemeenzame uitdrukking luidt, als droog zand aan elkaar hangt. En nog op vele andere wijzen zouden de leerarenvergaderingen dienstig gemaakt kunnen worden aan de bevordering der eenheid der school; indien men bijv. eens werkelijk ernst maakte met het in elkaar zetten van een rooster en het opmaken van een programma, die aan matige paedagogische eischen voldeden en uiting gaven aan die gedachte, dat de school een eenheid is, zoo zou men daarin werk vinden voor een respectabel aantal leerarenvergaderingen. Ook maatregelen van inwendig beheer zouden daar moeten worden besproken, veel-

Sluiten