Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde is 't volgende punt. De eenheid der school zal n.1. vooral moeten gezocht worden in den geest, die er heerscht. De ware eenheid zal daarom slechts aan die scholen gevonden worden, die een bepaalde godsdienstige kleur dragen. Wanneer men in ons gezegend vaderland zulke woorden bezigt, dan denkt terstond al wat voorstander is der staatsschool aan kweekplaatsen van sectarisme, gelijk omgekeerd de voorstanders der vrije school de openbare gaarne brandmerken als de moderne secteschool. Maar een gehoor als dit kan toch niet van de kortzichtigheid verdacht worden, die meent, dat een godsdienstige school per se een sectarisch karakter moet dragen. Maar hoe dit zij, meent iemand werkelijk, dat er een hechter cement van eenheid bestaat dan een gemeenschappelijke belijdenis? En zou iemand kunnen denken, dat 't weinig beteekent, wanneer leeraren en leerlingen tezamen zingen:

„Wij naderen tot éénen troon Als 't kroost van éénen Vader,

Door éénen Geest te gader Tot éénen God, door zijnen Zoon,

Die eens, voor aller schuld,

Gods eischen heeft vervuld."

of, nog minder dogmatisch:

„Geloofd zij God met diepst ontzag: Hij overlaadt ons dag aan dag Met zijne gunstbewijzen."

Sluiten