Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een aula heeft of een bruikbaar surrogaat daarvoor, b. v. een niet al te ongezellig gymnastieklokaal, waarin stoelen en banken kunnen gezet worden, dan eerst ontstaat de mogelijkheid om die middelen aan te wenden, waarnaar wij zooeven zochten, middelen, die ik in vergelijking met de vroeger genoemden „les petits moyens" zou willen noemen, als iedereen dan maar wete, dat in die kleine middelen groote kracht schuilt, en dat hun uitwerking ten onzent, waar zij nog niet door lang gebruik zijn afgesleten, verrassend zou zijn. Als zoodanig noem ik in de eerste plaats de jaarlijksche viering van den dies ) der school, verder van nationale feestdagen als de verjaardag der Koningin, of van zulke gewichtige historische gedenkdagen als die 2 50e jaardag van den Munsterschen Vrede, dien wij verleden jaar zoo schandelijk onopgemerkt hebben laten voorbijgaan. Zoo zou dit jaar het 6oo-jarig bestaan van Amsterdam, dat 't gemeentebestuur terecht niet vieren wil, op de Amsterdamsche scholen met eenige plechtigheid kunnen worden herdacht. Bij zulke gelegenheden houdt een der leeraren (en geenszins altijd de rector) een korte redevoering, die de beteekenis van den dag in het licht stelt, eenige leerlingen houden voordrachten,

I) Een akademische term, zooals men weet. Zou er ook verband bestaan tusschen het handhaven van dergelijke traditioneele gemeenschapsuitingen van de zijde der Universiteit, zelfs tegen de wet in, en het feit, dat die pieteit, waarvan wij zoo even spraken, bij oud-akademieburgers ten opzichte hunner Alma Mater nog wel degelijk aangetroffen wordt r

Sluiten