Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baccarani-Solimei deed uitvoerige proeven bij konijnen en honden en vond dat de bloedalkalescentie in lichte mate afneemt, vooral bij diepe en lange narkose; dat het aantal roode bloedlichaampjes vermindert; veelal zijn zij sterk veranderd en sterven af; bij langdurige narkose bevat het bloed methaemoglobine, korten tijd na de narkose houdt de haeinoglobinaeinie op.

Gianasko vond bij kinderen constant poikilocytose na de chloroform-narkose.

De schadelijke invloed van chloroform-narkose op het bloed mag men derhalve na deze reeks van onderzoekingen als vaststaande aannemen en hieraan beantwoordt de sterke urobilinurie, die men bij geprotraheerde chloroform-vergiftiging ook bij ontbrekenden icterus aantreft.

Gaan wij thans na, wat de gevolgen dezer vernietiging van roode bloedlichaampjes zijn, dan blijkt het volgende.

Rumff komt in een uitvoerig onderzoek tot de uitkomsten;

1°. Door de narkose heeft een belangrijke daling der lichaamstemperatuur plaats. (Ook uit de klinische ervaring is dit feit ons welbekend, bij febriele aandoeningen zien wij menigmaal de temp. tijdelijk normaai worden.)

2°. dat die daling veroorzaakt wordt door verminderde warmteproductie, niet door vermeerderde warmte-afgifte.

3°. dat die verminderde warmte-productie het gevolg is van verminderde oxydatie in het lichaam.

4'. Rumpf geloofde niet, dat die verminderde oxydatie door de ook hem reeds bekende vernietiging van chromocyten moet worden verklaard, hoe aannemelijk dit schijne; als steun van deze meening voert hij aan, dat er geen haemoglobinurie bij den mensch en bij dierproeven is waargenomen. Hij meent dus, dat die verminderde oxydatie uitgaat van het centrale zenuwstelsel ; zekerheid hieromtrent verkreeg hij echter niet. Inmiddels is deze laatste slotsom van Rumpf met de thans bekende gegevens niet meer streng vol te houden, daar zooals uit de boven aangehaalde schrijvers blijkt, haemoglobinaemie en haemoglobinurie bij menschen en bij dierproeven zijn waargenomen, bijv. door Grube.

De door Rumpk gevonden verminderde oxydatie is inmiddels bevestigd door Malenük, (die ze dan ook aan de vermeerderde afbraak van chromocyten toeschrijft); als uitdrukking

Sluiten