Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan is de uitscheiding van niet geoxydeerden zwavel verhoogd, evenals de aciditeit der urine; ook het optreden van reduceerende stoffen in de urine zoude op onvolledige oxydatie berusten; ik geloof dat men verstandig doet deze laatste conclusies voorloopig onder voorbehoud aan te nemen.

Behalve de chromocyten lijdt ook het andere protoplasma in hooge mate. Strassmann vond bij inademing vau chloroform door hongerende honden, in stikstofevenwicht gebracht, verhoogde stikstofuitscheiding, inplaats van vermindering en besloot tot afbraak van lichaamseiwit. Naar aanleiding hiervan deelde Salkowski de uitkomsten zijner vroegere proeven mede; hij bracht bij honden, die zich in stikstofevenwicht bevonden, 1.5 gram chloroform in verdunde waterige oplossing in de maag, dus een niet bedwelmende gift; de stikstofuitscheiding steeg aanzienlijk; hij kon dit niet anders verklaren, dan door afbraak van lichaamseiwit door de specifieke werking van 't chloroform op het protoplasma, niet door de narkose op zichzelf.

Taniouti bevestigde dit door stofwisselingsproeven bij dieren en Kast en Mester na narkose bij den mensch; hij vond als uitdrukking van de vergiftige werking van langdurige chloroformnarkose groote chloor-uitscheiding en stikstofuitscheiding; hij stelt die toxische afbraak van lichaamseiwit na chloroform-narkose op één lijn met die bij zware vergiftigingen zooals phosphor, arsenigzuur, enz.

Rostocki's onderzoek leidde tot gelijke uitkomsten bij dieren; bij planteneters treedt deze afbraak van eiwit eerst bij veel grootere giften op. Evenzoo vond Malenük na de narkose vermeerderde uitscheiding van stikstof, chloor, zwavel en phosphor; blijkbaar heeft er dus afbraak van parenchymateuse weefsels plaats.

Gelijk men ziet, de degeneratieve processen, die op de sectietafel in lever, nieren, hart, enz. worden aangetroffen, maken deze stoornissen in de stofwisseling wel verklaarbaar. Daarmede zijn de teekenen van gestoorde stofwisseling nog niet uitgeput; Seegen vond de glycosevorming in de lever aanmerkelijk gedaald evenals Garnier die van het glycogeen.

In den laatsten tijd is meermalen de aandacht gevestigd op het veelvuldige voorkomen van acetonurie na narkose.

Het eerst door Becker, die acetonurie in 2/3 der gevallen

Sluiten