Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door controle-proeven meende Ostertag te kunnen bewijzen, dat in deze gevallen de bilirubinurie wel degelijk bet gevolg der chloroform- narkose was.

E. Luther noemt in zijn uitnemende verhandeling 7 eigen gevallen van icterus na chloroform-narkose met bilirubinurie en soms albuminurie; deze verschijnselen verdwenen na eenige dageu, zonder dat andere symptomen van den kant der lever optraden.

In de gevallen van laten chloroformdood vindt men herhaaldelijk icterus opgeteekend; zelf heb ik er altijd stelselmatig op gelet en in een reeks van gevallen icterus en bilirubinurie waargenomen, verder in eenige gevallen van meer ernstige chloroform-nawerking en bij een aantal gevallen van laten chloroformdood.

Zoo zelden is icterus dus niet; rest de verklaring van de pathogenese, waarover de meeningen verdeeld zijn: Friedlönder verklaart den icterus door het inslikken van chloroform, waardoor een katarrh van het maagslijmvlies ontstaat, die zich op het duodenum zoude voortzetten en dan den gewonen katarrhalen stuwingsicterns zoude geven. Bandi.er bestrijdt deze opvatting, omdat na de meeste chloroform-narkosen braken en maagstoornissen optreden en in de overwegende meerderheid bij het begin der narkose chloroform (met het speeksel) wordt ingeslikt; icterus zoude dan veel meer moeten voorkomen. Ook de veranderingen der lever bij chloroforin-dood en bij dier-proeven zouden hiertegen pleiten.

Deze redeneering gaat naar mijne meening niet op; zeker, ook na onderhuidsche inspuiting van chloroform bij dieren is door Nothnagel, Ostertag en Unger icterus geobserveerd, doch kan dit niet evengoed door een gastro-duodenaal-katarrh worden verklaard, waar wij weten, zooals ik vroeger uiteenzette, dat chloroform op het maagslijmvlies wordt afgescheiden en ook in die gevallen tot verschijnselen van gastritis aanleiding geeft

Intusschen geloof ik niet, dat icterus na narkose steeds volgens Friedlünder's meening als katarrhale icterus moet worden opgevat, daarvoor zijn behalve de icterus, de andere verschijnselen van leverontaarding bij dierproeven te ernstig en ook de verschijnselen van laten chloroformdood, zoowel bij het

Sluiten