Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

integendeel herhaaldelijk waren de faeces opvallend sterk gekleurd, geheel in overeenstemming met den quasi-haematogenen icterus der vroegere schrijvers, thans beter pleiochrome icterus genoemd. Ware de icterus een katarrhale dan is 't vreemd, dat nimmer totale afsluiting der galwegen zoude plaats hebben, die dan toch niet ernstiger zoude behoeven te ver^oopen, dan vulgaire icterus.

Wil men den chloroform-icterus beschouwen als een katarrhale, dan zoude men verwachten: a) lichte gevallen met geringen icterus en gedeeltelijke ontkleuring der facces. b) zwaardere gevallen met sterken icterus en totale ontkleuring der faeces; deze laatste groep zoude niet met ernstige verschijnselen van cholaemie behoeven te verloopen. Het omgekeerde is echter waar; na chloroform-narkose vindt men a) lichte gevallen van icterus met sterk gekleurde facces; deze gevallen genezen in korten tijd, veel sneller dan men van katarrhale geelzucht gewend is; b) ernstige gevallen, evenzeer zonder acholische faeces, die integendeel sterk gekleurd zijn; zeer spoedig treden verschijnselen van cholaemie op, waarvan de heftigheid niet in verhouding staat tot den veelal volstrekt niet intensieven icterus; deze graad leidt in zeldzame gevallen in korten tijd tot genezing; gewoonlijk echter in enkele dagen tot den dood. De veranderingen, die de patholoog-anatoom dan in de lever aantreft, dekken zich volkomen met de verschijnselen gedurende het leven.

Meer nog dan bilirubinurie komt na de chloroform-narkose urobilinurie voor; in den regel is de urine sterk gekleurd, veelal met den voor urobiline kenmerkenden tint, wat door de extractie van de urobiline wordt bevestigd. Nachod vond het, evenals Kast en Mester, die 't toeschrijft aan afbraak van chromocyten; dezelfde meening is Oli,iari en later ook Gianasso toegedaan, die bij kinderen geregeld poikilocytose en urobilinurie waarnam; Doijer vond het daarentegen niet regelmatig.

De ernstige vormen van leverdegeneratie na chloroform-narkose.

Van meer belang dan de voorafgaande lichte stoornissen der leverfunctie is het eigenaardig symptomen-complex bij den

Sluiten