Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het recht de waargenomen verschijnselen aan de chloroform toe te schrijven; de bezwaren worden nog grooter, doordat de verschijnselen, die men al of niet terecht aan de chloroform wijt ten eenre in vrij hooge mate wisselend zijn, ten andere ook bij tal van andere ziekelijke aandoeningen kunnen voorkomen; het mikroskopisch onderzoek zal dan menigmaal te hulp komen, omdat de pathologisch-anatomische afwijkingen veel typischer zijn, ofschoon ook daar de zekere onderkenning met andere toestanden op groote bezwaren kan stuiten.

Bij de waarnemingen op den levenden mensch heeft men bijkans steeds te maken met gecompliceerde gevallen; immers de narkose is noodig geweest ter behandeling van een bestaande ziekelijke aandoening en de daarvoor verrichte operatie kan weder op zich zelve tal van verwikkelingen meebrengen, zoodat het antwoord op de vraag „gevolg van de operatie of gevolg van de narkose", vaak weinig beslist kan luiden.

Intusschen met een weinig goeden wil is dit bezwaar wel te ondervangen en komt de analogie en de waarschijnlijkheid ons te hulp, evenzoo de praedisponeerende momenten, die ongetwijfeld in het meerendeel voorhanden zijn: van-huü-uit gezonde individuen, zijn slechts zeer zelden slachtoffers geworden.

In de eerste — niet in de voornaamste — plaats geven anaemie en zwaktetoestanden een zekere voorbeschiktheid: Strassmann vond bij zijn proeven op dieren (1889) vooral dan de leverontaarding, wanneer het proefdier te voren bijv. door bloeding verzwakt was, latere schrijvers en proefnemers hebben hierop herhaaldelijk gewezen en zoowel de casuistiek als eigen ervaring geven hem volkomen recht; (bijv. bij A.jei.lo, Lenoemans, Föbster, Pasini); anaemie vóór de narkose vindt men genoteerd bij SallKn en Wallis (geval II), Vorderbrüuge (II), Heintz, mijn geval VI, Bastianelli (I) en Förster (II).

De noodlottige invloed van chloroform-narkose op icteruslijders is te goed bekend, om daaraan veel woorden te spillen; echte chloroformdegeneraties zijn meermalen bekend gemaakt» bijv. Frhnkels geval II, Erlach (bij Bandler) enz. Bij bestaanden icterus opereere men niet lichtvaardig en zoo eenigszins mogelijk gebruike men andere anaesthetica of methoden.

Sluiten