Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn waar te nemen, als abscessen, peritonitis of ontsteking van andere weivliezen enz. Ook deze gevallen behooren wij uit te schakelen, daar hier of de sepis of deze gepaard met de chloroform den dood hebben veroorzaakt. De tweede groep wordt gevormd door die gevallen, waar noch met het bloote, noch met het gewapende oog dergelijke afwijkingen worden gevonden. Hier past de vraag : bestaan dergelijke vormen van zeer kwaadaardige sepsis, welke binnen eenige dagen een letaal verloop nemen en zich uitsluitend uiten in nekrose of eenige degeneratie van het parenchym van verschillende organen ? Zoowel op gezag van de litteratuur als uit eigen waarneming meen ik deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden. Hoewel misschien bij een volledig pathologisch-anatomisch onderzoek nog wel een enkele bewijzende vondst in deze richting zou zijn te doen, meen ik, dat zulks theoretisch wel, doch praktisch niet uitvoerbaar is ; ook het beenmerg laat ons, hoewel gewoonlijk prompt reageerende op septische aandoeningen, enkele malen in den steek, zooals ook Engelsche onderzoekers mededeelen. Er is echter een tweede weg. welke hier licht geven kan : n.1. de bacteriologische.

Hier ligt, waar ook door anderen op gewezen is, het cardinale punt. Twee methoden van onderzoek staan ons ten dienste. De minst volmaakte is het onderzoek van het bloed en het operatieterrein postmortaal op pathogene mikroorganismen, een onderzoek aan twee bezwaren onderhevig n.1. 1° dat mogelijkerwijze microorganismen na den dood uit de darm in het bloed geraken, de diagnose sepsis positief zouden doen stellen, waar deze negatief moest luiden ; en 2° dat de microorganismen afgestorven zullen zijn in het cadaver en dus de uitkomst verkeerdelijk negatief zou schijnen. Een snel post mortem ingesteld onderzoek kan hieraan belangrijk tegemoet komen. De tweede methode is het bloedonderzoek gedurende het leven. Wanneer dus de chirurg of obstetricus-gynaecoloog na eene operatie een beeld waarneemt bij zijne patiënten, dat het vermoeden doet rijzen, dat deletaire gevolgen der narkose te wachten zijn, een beeld, dat soms volkomen overeenkomt met die gevallen van sepsis, welke zonder temperatuursverhooging of locale afwijkingen verloopen, zal hij een bacteriologisch bloedonderzoek doen instellen. Eerst wanneer langs dezen weg volkomen betrouwbaar materiaal is verkregen zullen wij met zekerheid een juist oordeel over deze, eenigen tijd na de narkose, letaal verloopende gevallen kunnen vellen.

Sluiten