Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikelijk waren ook reeds onder meer de salade, andijvie, cichorei en paardebloem, Hoe hoog de voortbrengselen van het plantenrijk geschat werden, blijkt uit hunne geschriften. In Ezechiël vindt men: „Bladeren der boomen dienen tot heeling,"

Sirach zegt: „De Heer laat de artsenij uit de aarde voortspruiten, en een verstandige veracht ze niet." (Dit mogen de Christian scientisten wel bedenken).

„En Hij heeft zulk eene kunst den menschen gegeven, opdat Hij geprezen zou worden in zijne wonderwerken. Daarmede geneest Hij en verdrijft de pijnen; en de kruidenmenger maakt artsenij daaruit."

Bij de Grieken oefenden de priesters, Asclepiaden genoemd, in tempels ter eere van Asclepios opgericht, den godsdienst uit, in vereeniging met de geneeskunde. De Asclepiaden leerden hunne geneeskunde in de eerste tijden slechts hun nakomelingen, die een eed moesten zweren, waaruit het volgende aangehaald zij:

„Ik zweer ... De leefwijze van den zieke, tot diens bestwil naar vermogen en geweten, te zullen regelen; ieder nadeel en iedere fout te zullen weren; ook op verzoek niemand een doodend vergift te zullen reiken of daartoe een raad aan de hand te doen; desgelijks geene vrouw een tot het verderven van de vrucht dienend middel te veroorlooven; kuisch en vroom mijn leven te leiden en mijne kunst alzoo te bewaren. In welk huis ik ook ga, dit slechts tot het welzijn van den zieke te betreden, vrij van ieder willekeurig onrecht en behalve van iedere andere boosheid, ook vrij van onrein verlangen naar vrouwen en mannen, vrijen en slaven."

Een leerling van de school der Asclepiaden te Kos was de beroemde geneesheer Hippocrates (460—352 v. Chr.), die nog steeds als divus pater medicinae (goddelijke vader der geneeskunde) geldt en wiens werken ook nog voor deze tijden vele goede leeringen en voorschriften bevatten. In zijne geschriften worden voor geneeskundige doeleinden 234 planten genoemd. Volgens hem moet het doel der geneeskunde zijn de gezondheid te behouden of terug te erlangen. De geneeskunde moet

Sluiten