Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtige planten als geneesmiddelen gebruikt. Met het optreden van Paracelsus (zie bladz. 5) kwam hierin verandering. Deze heeft eigenlijk den grondslag gelegd van de zoogenaamde iatrochemische school (school, die de chemie als grondslag der geneeskunde beschouwde). De eigenlijke leer van deze richting is de volgende:

1. Het levensproces is in hoofdzaak van chemischen aard,

2. In het gezonde organisme zijn de op elkaar inwerkende bestanddeelen in de juiste verhouding aanwezig;

3. Ziekte ontstaat door een overwegenden invloed van een

der bestanddeelen;

4. Het doel van de geneeskundige behandeling moet zijn met behulp van chemische middelen weder de juiste verhouding tusschen die bestanddeelen te doen ontstaan.

Oppervlakkig bezien zou men zeggen, dat dit logisch gedacht was. Men moet daarbij echter niet vergeten, dat men nog niet al de bestanddeelen van het organisme en de juiste verhouding van die bestanddeelen tot elkander bij gezondheid en ziekte, kan aangeven. Verder bedenke men, dat het leven der planten zoowel als der dieren van een groot aantal krachten, invloeden en omstandigheden afhankelijk is, die men nog lang niet alle kent en misschien nimmer volkomen zal leeren kennen. Indien bovenstaande beweringen juist waren, dan zou men ten slotte er nog toe kunnen komen, planten en dieren in het scheikundige laboratorium te doen ontstaan. Welnu, de moedige Paracelsus droomde dan ook reeds, dat een mensch in eene chemische retort geschapen kon worden (homunculus paracelsi.) Gelukkig zijn deze en dergelijke droomen nog niet bewaarheid, want anders zou het er hier op dit ondermaansche nog wel woeliger

toegaan dan thans.

Intusschen heeft de wetenschap der chemie, gedragen door materialistische wereldbeschouwing, een zeer noodlottigen invloed op de ziekenbehandeling uitgeoefend. Vooral deed zich deze invloed gelden vanaf het midden der zeventiende eeuw; en wel meer en meer, naarmate de ontwikkeling der natuurwetenschappen toenam, en men meer langs chemischen weg allerlei stoffen leerde samen te stellen. Het vroegere respect, dat men had voor

Sluiten