Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de gansche leefwijze volgens de natuurlijke behoeften van het lichaam geregeld moet worden, spreekt wel van zelve.

In vele gevallen zal de geneesheer ook de geestelijke zijde van het menschelijk bestaan zich ter harte moeten nemen, en ook op dit gebied met een gezegenden invloed de genezing helpen bevorderen. Daartoe behoort ieder geneeskunstenaar ook psycholoog en paedagoog te zijn.

Wanneer men de wordings-geschiedenis bij de kankergevallen nagaat, dan komt men tot het inzicht, dat de ziekte langzamerhand ontstaat en dat allerlei nadeelige omstandigheden daarbij medegewerkt hebben. De rechtzinnige opvatting van de geneeskunde der laatste tijden is wel is waar, dat deze ziekte misschien door een microbe ontstaat en niet door een ziekelijke verandering van het celweefsel. Op grond van deze veronderstellingen hoopt men een inentingsmethode te vinden, evenals tegen de pokken. De inenting met een etterstof tegen de pokken, wordt door niet weinig geneesheeren, als niet afdoende en nu en dan zelfs gevaarlijk, bestreden. Bovendien verschillen de pokken van de kanker daarin, dat de eerste ziekte als epidemie kan optreden en zoo maar opeens gezonde menschen kan aantasten. Dit merkt men bij kanker niet op. Deze ontstaat langzamerhand, zoodat men mag aannemen, dat ze in eene algeheele ontaarding van het organisme bestaat. En juist tegen zulk eene werkt de door ons beoogde behandelingswijze gelijk de ervaring leert zoo zeer gunitig, dat hier en daar gevallen van genezing te constateeren zijn.

Het is gebleken, dat kanker niet van de eene diersoort op de andere kan ingeënt worden. Alles wat men dus vindt bij de proefnemingen op muizen en ratten, geldt nog niet voor den mensch. Wil men zekerheid hebben in dezen bij den mensch, dan zal men genoodzaakt zijn vele proeven op menschen te verrichten. En waar vindt men het „materiaal" daartoe ? Het is al erg genoeg, dat men zoovele muizen, ratten en andere dieren moet kwellen; doch in het belang van de wetenschap vraagt men hiervoor om verontschuldiging. Voor de behandeling met plantaardige geneesmiddelen en de overige methoden der natuurgeneeswijze (of natuurlijke methoden), zijn zulke proefnemingen, Gode zij dank, niet noodzakelijk; ook nog een niet te versmaden voordeel van deze geneeswijze.

Sluiten