Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durend begrepen is. vaak genoeg gewijzigd wordt; en er bovendien, — ook zelfs na niet zeer lang tijdsverloop, — toch telkens wel weer nieuwe gegevens genoeg zijn, om daaruit ter samenstelling van zulk eene schets eene geschikte keuze te kunnen doen, zoo heb ik gemeend, voor deze gelegenheid die nieuwe resultaten en veroveringen grootendeels te moeten laten rusten, en mij liever te moeten bepalen tot eene bespreking van de ontwikkeling der verschillende groote theoretische stroomiiigen, die onze wetenschap allengs hebben gemaakt tot wat zij thans is.

Meer in het bijzonder wenschte ik daarbij Uwe aandacht te vestigen op de twee voornaamste richtingen van natuurbeschrijving, welke onzen tijd kenmerken, en 1' te doordringen van het besef der beteekenis, die aan men/ctische zoowel als aan atomistische beschouwingen iu den ontwikkelingsgang der hedendaagsche chemie, moet worden toegekend.

De invloed der moderne chemische wetenschap is een geweldige: in alle vertakkingen van de menschelijke samenleving, in alle richtingen van het moderne menschelijke bestaan dringen zich hare resultaten en evenzoo ook hare problemen telkenmale weder op den voorgrond. De landbouwkundige en de industrieel, ile hygiënist en ingenieur niet minder dan de mannen der theoretische

Sluiten