Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaren, worden er nu gevonden, die door eene begrijpelijke overschatting harer waarde, in niet geringe mate er toe hebben meegewerkt, om liet prestige der atomistisch^ en kinetische beschouwingswijzen, in t oog van vele chemici belangrijk te schaden.

Onder de schoonklinkende leuze van „hvpothesenvrije wetenschap en „hypothesenvrije" natuurbeschrijving. vindt men in tl ie kringen veelal eene opzettelijke verkleining van de praestatie's der atoomtheorie, en daarmede gepaard gaande eene onverholen geringschatting van de waarde, die de molekulair-theoretische en kinetische beschouwingen voor de verdere ontwikkeling der chemie bezitten en ook in de toekomst ooit zullen kunnen bezitten.

Het is nochtans geheel onrechtvaardig, om aan de theorieën, die, — gelijk de kinetische dat doen, — in liet mechanisme der verschijnselen wat dieper trachten door te dringen, hare ontoereikendheid tegenover de veelheid en de eindelooze nuanceering der verschijnselen zelve, tot een zóo zwaar verwijt te maken.

Ofschoon toch iedere natuurvorscher der kinetische richting er van doordrongen moet zijn, dat hij ook in 't, fijnst-uitgedachte theoretische beeld, nog slechts een vrij grof „schema" geeft, in vergel ij k van t zoo subtiele mechanisme der verschijnselen

Sluiten