Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verifieerde besluit, dat de stoffelijke natuur met haar spiegelbeeld mechanisch qelijkwaardiu is, schijnt mi opvallenderwijze zijne geldigheid te verliezen, zoodra men het op de chemische omzettingen in de levende natuur wil uitstrekken, dus 111. a. w. op diè processen, welke zich in liet organisme van plant en dier afspelen. In direkte tegenstelling met de kunstmatig verkregene produkten, zijn diè, welke uit de planten of dieren kunnen worden afgezonderd, in do meeste gevallen optisch-aktief, en wel immer in één bepaalden zin. Zoo is het natuurlijke appelzuur, in waterige oplossing //«/^draaiend; het melkzuur uit het vleesch-extrakt en het bloed, en evenzeer het wijnsteenzuur uit de druiven, zijn m'A/sdraaiend, terwijl alle natuurlijke eiwitten, de dragers der levensverschijnselen, het trillingsvlak van het gepolariseerde licht nanv.links doen afwijken. Nimmer heeft men feiten kunnen konstateeren, die het vermoeden zouden kunnen rechtvaardigen. als zoude de levende schepping met haar spiegelbeeld aequivalent zijn: en in tegenstelling met de laboratoriumsprocessen is dus in het verloop der biochemische omzettingen eene éénzijdige asymmetrie duidelijk erkenbaar.

De vraag naar de oorzaken dezer tegenstelling tusschen georganiseerde en ongeorganiseerde natuur, behoort tot de ineest-interessante problemen der konfieuratieve atomistiek.

O

Sluiten