Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds Louis Pastkuk heeft zich daarmee beziggehouden, en liet vermoeden uitgesproken, dat de svnthetiscli-werkzame faktoren in plant en dier, in tegenstelling met de krachten, waarover wij in het laboratorium beschikken, zelve van polaire geaardheid zouden zi;n.

Toen in latei1 tijd door Fischek, Makckwald, Kii'itng, e. a., bewezen werd, hoe aktieve lichamen óók in het laboratorium kunnen ontstaan, wanneer maar de reaktie's plaats hebben tusschen niolekulen, waarvan eéne soort minstens van te voren reeds optisch-aktief was — werd door zulke, zoogenaamde „asymmetrische synthesen" althans de vraag: óf er op de aardoppervlakte omstandigheden aanwezig kunnen zijn, die de vorming van aktieve stoffen van bepaalden draaiïngszin tengevolge hebben, — ten deele bevestigend beantwoord.

Immers men is op grond der vermelde onderzoekingen nu wel in staat te begrijpen, dat de asymmetrische synthese in de plant tot stand kan komen onder den invloed van eene reeds (Kinu'eziqe asymmetrische middenstof; maar dan blijft toch altijd weer het andere deel der vraag bestaan: waarom en op wélke wijze is dan die allereerste optisch-aktieve stof, welke dus de geheele éénzijdige spiegelbeeldwereld als nasleep heeft gehad — indertijd in die planten ontstaan? Het is duidelijk,

dat men na de genoemde proeven dus eigenlijk

')•

Sluiten