Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verschillen in reaktiesnelheid hij de twee antipoden te klein waren, oni een meetbaar effekt te kunnen konstateeren. Maar ook zonder de resultaten van beter ingerichte experimenten af te wachten, is men er toch reeds langs /«direkten weg in geslaagd, om het proefondervindelijk bewijs te geven van de mogelijkheid eener zoodanige asymmetrische oor-synthese onder den invloed van 't cirkulair gepolariseerde licht.

Volgens eene door Dkaper het eerst geformuleerde, en later door Edeh e. a. herhaaldelijk geverifieerde wet, wordt eene fotochemische reaktie door diè soort van lichtstralen het sterkste beïnvloed, welke door het stoffelijk systeem tevens het sterkst geabsorbeerd worden : de fotochemische werking is op èlk oogenblik, naar 't schijnt, met de geabsorbeerde hoeveelheid licht-energie recht evenredig.

Het bewijs voor de ongelijk snel plaatsvindende ontleding der beide spiegelbeeldmolekulen in een inaktief mengsel onder den invloed van cirkulair licht van éénzijdigen draaiingszin, is nu geleverd, zoodra men kan aantoonen: dat primo de éene, b.v. de rechtsehe ïuolekuulsoort, het cirkulair gepolariseerde, éénzijdig roteerende licht sterker absorbeert, dan de linksche molekulen zulks doen: dat voorts de wet van Dbaper over het samenvallen van 't fotochemische gevoeligheidsmaximum èn van 't absorptie-maxiinum ook hiér,

Sluiten