Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten van galvanische cellen, waarin zich zulke omkeerbare chemische reaktie's afspelen.

Aldus werd de grondslag gelegd voor de energetische behandeling van elektrochemische vraagstukken, en kon de elektrochemie, onder gelijktijdige hulp der zich óók op dit gebied inmiddels snel ontwikkeld hebbende kinetische inzichten, eene zekere toekomst tegemoet gaan.

Kinetische beschouwingen bij de verklaring deidoor den elektrischen stroom te voorschijn geroepene chemische veranderingen. waren reeds vroegtijdig aan de orde van den dag geweest. Fit de verschijnselen der elektrolyse had Gkotthi ss reeds in het begin der negentiende eeuw tot een bijzonderen bewegingstoestand van bepaalde, met enorme elektrische ladingen voorziene molekuulfragmenten besloten, welke in zulke door den elektrischen stroom doorloopen oplossingen aanwezig zouden moeten zijn. En de door Fahaday gevondene wetten der elektrolyse deden voor het oude probleem der chemische valentie een nieuw licht opgaan, zoo men maar mocht aannemen, dat het transport der elektriciteit in zulke oplossingen, uitsluiten<1 door bemiddeling der weegbare materie geschiedde. Dat alles, nevens de inmiddels door Van 't Hoff ontwikkelde theorie der verdunde oplossingen, voerde tot Ahkhexu s' grootsclie hypothese der elektrolytische dissociatie; eene leer, die hoewel aanvankelijk door de meer konservatieve

Sluiten