Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontoereikendheid der oudere chemische voorstellingswijze voor liet weergeven van 't werkelijke verloop dier omzettingen, bij herhaling voor den dag is gekomen.

Het feit b.v., dat de reduktie van zilverzouten door natriumformiaat to'molekulair; de omzetting tusschen kalium jodide en ferricyaankalium pcntamolekulair en die tusschen broomwaterstofzuur en broomzuur Mjvnnolekulair verloopt, kan op geène andere wijze door eene chemische vergelijking weergegeven worden, dan onder adoptatie der elektrolytische dissociatie-leer.

hu het is bij deze eenzijdig verloopende processen, dat de essontieele vóórrang der kinetische, boven de uitsluitend therniod/jiiamitichf voorstellingen, duidelijk blijkt. Alleen de kinetische voorstellingen zijn toch in staat, om een inzicht te geven in het, met den tijd voortgaande worrlinusproces der materie, terwijl de evenwichtsleer er zich volstrekt niet om bekommert, op wélke wijze of langs welken bijzonderen weg die evenwichtstoestand is bereikt geworden.

Onmiddelijk aansluitend bij liet zooeven gezegde omtrent de grootere waarschijnlijkheid van de vervanging eener polymolekulaire reaktie door meerdere omzettingen van eenvoudiger vorm, is eene omstandigheid, die zeker waard is haar nog even wat nader te bezien.

3-

Sluiten