Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorlijk geleide wetenschappelijke fantaisie, eene ruime plaats open blijven. En voor diegenen, die het voorrecht hebben, om getuigen te kunnen blijven van den fieren strijd der op-, en nederdeinende inzichten en meeningen, — aan hen kan 't niet verborgen blijven, hoe er daarbij te midden van het schijnbaar zoo ongeordende golfgewoel, eene meer rustige en onloochenbaar voortgaande strooming bemerkbaar is. —

EdelGbootAchthare Heerex Curatoren he/.f.r Universiteit.

Dat reeds zóó spoedig, nadat ik als Lector aan

deze Universiteit verbonden werd, mijne benoeming

tot Hoogleeraar op voordracht Uwer Vergadering

heeft mogen volgen, is reeds op zich zélve een feit,

dat mij tot zéér groote dankbaarheid jegens 1* stemt.

Wat voor mij de waarde van Uw besluit nog

bovendien verhoogt, is de omstandigheid, dat ik

daarin een bewijs meen te mogen zien, dat mijne

nog zoo korte werkzaamheid alhier toch in staat

is geweest, om U óók voor de toekomst genoegzame /

waarborgen te schenken. Waar die eerstvolgende jaren werkelijk voor de geleidelijke ontplooiing van het chemische onderwijs aan deze Universiteit, in méerdere opzichten van doorslaand gewicht zullen

Sluiten