Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen zeer noodig zijn. Waar ik 1 hier de verzekering geef. dat ik 1 wen wetenscliappelijken arbeid eu Vwen fijnen praktisclien zin hoogelijk op prijs stel, daar hoop ik dat Gij l werzijds het goede recht der opvattingen van Uwen jongeren ambtgenoot eventueel zult willen erkennen, tink daar, waar zij van de l we merkbaar mochten verschillen.

Onwillekeurig, mijne beide hooggeachte leermeesters Y.\x BK.MMEr.ex en Fraxchimoxt, gaan heden mijne gedachten terug naar den tijd, toen ik, nu een veertiental jaren geleden, onder 1 we leiding mijn chemischen loopbaan in het oude laboratorium der Leidsche Universiteit begon. Sedert ik in dien tijd veel vriendschap van 1 mocht ondervinden, heeft mijne verdere wetenschappelijke ontwikkeling onder ilen invloed van vele andere geleerden en van velerlei omstandigheden gestaan, en zijn ook mijne wegen in menig opzicht afwijkend geweest van die der meesten l wer leerlingen. Toch zijt (iij beiden, ook na mijnen Leidsehen tijd, mij steeds de meest ondubbelzinnige bewijzen van Uwe belangstelling blijven schenken, en heb ik in de jaren, waarin ik onder moeilijke omstandigheden mijn wetenscliappelijken arbeid verrichtte, ruimschoots hulp en ondersteuning van U mogen genieten. Vergunt mij, 1 daarvoor ook

Sluiten