Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandplaten teekenende, liet kind slechts verstand van wandplaten krijgt. (Perk — Het nieuwe teekenonderwijs in de praktijk) en dit als een afdoend argument tegen het gebruik van wandplaten, meent te mogen kwalificeeren, dan vind ik, dat de heer P. er zich toch wel wat erg goedkoop afmaakt.

En — als men beweert, zich in de keuze der modellen te laten leiden door de „natuurlijke neiging-' van het kind, dan verklaar ik dit beslist voor onwaar!

Immers — ieder die aan een lagere school is werkzaam geweest, weet, dat liet kind, zijn „natuurlijke neiging" volgende wel „levensvormen teekent, maar juist die, waaraan de heeren Reformers zich maar liever niet wagen — mannetjes, wijfjes, huiselijke tafereelen zelfs en verder viervoetige dieren — alles hoogst naief en primitief, maar geen bladeren, bloemen, vlinders, visschen enz. Alleen het vrije teekenen in de eerste leerjaren lijkt er iets op, maar — zoodra men aan 't eigenlijke teekenonderwijs begint, is 't daarmee uit!

Volgde men de „natuurlijke neiging" van het kind en liet men mannetjes, vrouwtjes, paarden enz. teekenen, men zou heel spoedig uitgepraat zijn met het teekenonderwijs, misschien door aanwijzingen en verbeteringen!? het aantrekkelijke, bestaande in de naïve wijze van voorstellen, er uit werken en het onderwijs zou leiden tot — niets! En — wij gelooven, dat het goed gezien is van de Reformers, in casu zich niet te laten leiden door de natuurlijke neiging van het kind, overtuigd als wij zijn, dat het resultaat heel dun zou wezen en eigen onmacht maar al te spoedig aan 't licht zou komen. Het kind durft wat aan in zijn voorstellingen en — wie durft het aan, die vrije uitingen van den kinderlijken geest te leiden ?

Zeker, het meisje voelt ook veel voor bloemen — om ze te plukken en tot een bouquet saam te binden, — voor vlinders — om ze te vangen — de jongen, hij houdt van visschen (de jon-

Sluiten