Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gedachten weer te geven, in ilen vorm van een schets, daar, waar zulks door omschrijving, door het woord niet wel doenlijk is, dat dit teekenen een groote factor van ons teekenonderwijs moet worden, ik beaam het ten volle. Al wordt aan sommige inrichtingen hier te lande daaraan wel iets gedaan, toch geloof ik, dat het eigenlijke teekenen uit het hoofd nog zeer sporadisch voorkomt en dan nog slechts bestaat in het reproduceeren van een in een vorige les vervaardigde teekening in geheugenteekenen.

O O O O O

In dit opzicht, ik erken het volgaarne, valt van het Hamburger teekenonderwijs in den beginne veel te leeren.

Toch kan ik mij niet geheel vereenigen met de wijze, waarop dit teekenen uit het hoofd in de hoogere klassen wordt onderwezen en inzonderheid niet met den aard der modellen.

Een teekening uit het hoofd toch moet, naar mij voorkomt, het product zijn van twee factoren :

le. Van een verkregen heldere voorstelling van het af te

O O

beelden voorwerp, hetzij dat deze door onmiddellijke aanschouwing is verkregen, hetzij zij ontstaat uit een combinatie van verschillende voorstellingen, die reeds van vroeger bestaan.

2e. Van het kennen van de wijze, waarop het beeld door een schetsteekening kan worden gereproduceerd, als daar zijn perspectievische afbeeldingen, projecties, doorsneden, scheeve- en isometrische projecties, al naar den aard en het doel, waarmee de schets wordt vervaardigd.

Om het te brengen tot het uit het hoofd teekenen van verschillende zaken uit onze omgeving, toone men den leerling het te teekenen voorwerp, wijze hem op al het opmerkenswaardige t het hoe en waarom van den vorm in verband met het doel, op de samenstelling van het geheel en van de onderdeelen, inzonderheid op het type, den meetkunstigen grondvorm (als het een voorwerp van dien aard is) en waarvan hij de wijze van teekenen, de regels, die daarbij in acht genomen moeten worden

Sluiten